ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Nazwa Fundacji. Fundatorzy

 1. Fundacja pod nazwą „Pomorska Fundacja Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polija”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów:
  1. Joannę Saganowską,
  2. Joannę Irenę Samp-Szulc,

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzyna Grajewska-Bartosz prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ul. Podjazd 7/2 w Sopocie, dnia 13.02.2019 roku, Repertorium A nr 645/2019.

 1. Działając poza granicami kraju, Fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną
  na języki obce.

§ 2 Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne, czas trwania

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Sopot.
 4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 5. Fundacja dla realizacji swoich celów może współpracować i zawierać porozumienia oraz umowy z administracją rządową i samorządową oraz innymi podmiotami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbliżona z celami Fundacji.
 6. Fundacja może być członkiem podmiotów, o których mowa w pkt. 5.
 7. Fundacja do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników i podmioty zewnętrzne.
 8. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 3 Organ Nadzorujący

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 4 Nagrody i wyróżnienia Fundacji

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
  i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 2. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5 Podstawowymi celami Fundacji są:

 1. Promocja kultury polskiej i języka polskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  jak i poza jej granicami. Wzbudzanie zainteresowania językiem polskim jako językiem obcym równoprawnym względem innych języków europejskich.
 2. Budowanie podstaw dialogu międzykulturowego, wzmacnianie tożsamości kulturowej przy jednoczesnym budowaniu otwartości wobec innych kultur, działalność na rzecz integracji cudzoziemców mieszkających czasowo lub na stałe w Polsce, wspieranie kulturalnej, naukowej i edukacyjnej współpracy między Polską, a innymi krajami.
 3. Pogłębianie znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców posiadających polskie korzenie, jak też tych bez polskich korzeni.
 4. Promowanie nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.
 5. Realizacja powyższych celów niniejszego paragrafu odbywa się poprzez:
  1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, prezentacji i konferencji
   w zakresie kultury i języka polskiego (także z wykorzystaniem narzędzi do zdalnego nauczania);
  2. organizowanie oraz udział w targach, wystawach, festiwalach i innych wydarzeniach kulturalnych, oświatowych i naukowych promujących polskość, polską kulturę, sztukę, tradycję, język, dziedzictwo narodowe oraz pozytywny wizerunek Polski
   w kraju i zagranicą;
  3. organizowanie obozów językowych dla dzieci i młodzieży z zagranicy (polonijnych
   i obcokrajowców) oraz podróży studyjnych dla dorosłych połączonych z nauką języka polskiego;
  4. prowadzenie innowacyjnej działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowej oraz tworzenie i publikowanie programów dydaktycznych, podręczników i innych wydawnictw oraz multimediów w zakresie kultury oraz języka polskiego;
  5. wspieranie procesów integracji i edukacji cudzoziemców przebywających w Polsce;
  6. wspieranie szkół uczących języka polskiego i wiedzy o Polsce poza jej granicami;
  7. promocję i organizację wolontariatu, staży, wymian, praktyk i innych form zdobywania praktycznych umiejętności;
  8. doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz innych osób związanych z nauczaniem języka polskiego i promujących kulturę polską;
  9. współpraca ze szkołami zagranicznymi w zakresie wspierania nauczycieli nauczających języka polskiego, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie;
  10. projektowanie i tworzenie oprogramowania oraz narzędzi internetowych wspierających naukę języka polskiego;
  11. organizowanie konkursów i fundowane stypendiów.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), wniesiony przez Fundatorki po połowie i przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 7

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej działalności pochodzą z:
  1. wpływów z ofiarności publicznej,
  2. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
  3. darowizn, subwencji, spadków i zapisów osób trzecich, 
  4. darowizn, dotacji, subwencji oraz grantów z budżetu państwa, samorządów, fundacji i funduszy krajowych, Unii Europejskiej i zagranicznych,
  5. darowizn, dotacji, subwencji oraz grantów osób prawnych krajowych
   i zagranicznych,
  6. odsetek od lokat kapitałowych, depozytów bankowych i papierów wartościowych,
  7. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  8. dochodów z praw majątkowych Fundacji,
  9. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  10. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez organizowanych przez Fundację.


ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 8

 1. Organem działającym w imieniu Fundacji jest Zarząd, który kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób.
 3. Zarząd powoływany jest przez Fundatorów na dwuletnią kadencję w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Fundatorów. 
 4. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu powoływany przez Fundatorów
  w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Fundatorów. 
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów ,
 2. odwołania przez Fundatorów,
 3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
 4. śmierci.
 1. Fundatorzy nie mają obowiązku powoływania nowego członka na miejsce odwołanego członka Zarządu. 
 2. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Fundatorów. 
 3. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych członkowie Zarządu mogą być równocześnie pracownikami biura Fundacji, pracującymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych.

§ 9
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje dotyczące Fundacji. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie codzienną działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. opracowywanie planów działalności Fundacji umożliwiających realizację jej celów statutowych,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia i określanie wysokość środków na wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji oraz zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
 6. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla celów Fundacji,
 7. sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów.
 9. Do zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 20000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) wymagana jest jednomyślna uchwała Fundatorek.

§ 10
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu Fundacji lub Wiceprezes Zarządu – samodzielnie.

§ 11

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub członek Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
  na 6 miesięcy.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
 5. Każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem.

§ 12

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Dla ważności uchwały Zarządu wymagane jest podjęcie jej przez Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Do podjęcia ważnej uchwały przez Zarząd wymagana jest obecność Prezesa Zarządu
  i Wiceprezesa Zarządu.
 3. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

ROZDZIAŁ V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13
Zmiany celów Fundacji i Statutu dokonują Fundatorki w formie uchwały podjętej jednomyślnie.

§ 14

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,
  lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o otwarciu likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w formie uchwały. Decyzja o otwarciu likwidacji Fundacji może być podjęta wyłącznie w razie zaistnienia przesłanek jej podjęcia określonych przepisami prawa.
 3. W przypadku podjęcia przez Zarząd Fundacji uchwały o otwarciu likwidacji, likwidatorami Fundacji stają się członkowie Zarządu Fundacji. 
 4. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić ewentualny majątek Fundacji, z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa. 
 5. Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji przeznacza się na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostek organizacyjnych o zbliżonych celach.

§ 15

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd w formie uchwały.

§ 16
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Sopot, 13.02.2019 r.